Taustaselvitykset

KYSELY: Sosiaalisen median käyttö nuorten ohjauksessa (maaliskuu 2012)

Varustamo-hankkeessa toteutettiin 16. – 31.3.2012 e-kysely, jossa kartoitettiin nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käsityksiä, kokemuksia ja valmiuksia sosiaalisesta mediasta ohjaustyön ja vertaisohjauksen välineenä. Kysely toteutettiin Pirkanmaan alueella.

Tässä linkki kyselyn tuloksiin: ”Hyvä lisä” – Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa

KARTOITUS: Sosiaalisen median käytön soveltaminen  verkkovertaisohjauksessa (kesäkuu 2011)

VOV1-koulutuksen suorittaneet vertaisohjaajat tekivät kartoituksen sosiaalisen median sovelluksista vertaisohjauksen näkökulmasta.

Tässä linkki kartoitukseen:
Sosiaalinen media vertaisohjauksessa

TAUSTASELVITYS: Sosiaalinen media ja vertaisohjaus nuorisotyössä (joulukuu 2010)

Tampereen ammattikorkeakoulun Sosiaalialan koulutusohjelman ylemmän amkin opiskelijat Eija Nyrhilä ja Anna Savolainen laativat syksyllä 2010 kehittämistehtävänä Varustamolle esiselvityksen nimellä Sosiaalinen media ja vertaisohjaus nuorisotyössä (43 s.).

Esiselvityksen johdanto-osuus:

Teimme kehittämistehtävämme Varustamo-hankkeelle. Työmme on niin sanottu feasibility study eli esiselvitys, jonka tarkoituksena on toimia apuna hankkeen käynnistymisvaiheessa ja tuottaa oleellista perustietoa hankkeelle. Hankkeen toteuttajaorganisaationa toimii Tampereen ammattikorkeakoulu.

Varustamo-hankkeen kohderyhmänä ovat peruskoulun, lukion tai toisen asteen koulutuksen päättäneet nuoret. Työmme keskittyy käsittelemään juuri tätä nuorten ikäryhmää. Hankkeen kohderyhmään kuuluvilla nuorilla saattaa olla vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai jatkaa opintojaan. Kohderyhmään kuuluvat myös heikosti koulutetut nuoret, joilla on uhka syrjäytyä samanikäisistä, opintojaan jatkavista ystävistään. Varustamo- hankkeen tarkoituksena on hyödyntää toiminnassaan sosiaalisen median keinoja, sekä luoda vertaisohjauksen toimintamalli, jolla voidaan ehkäistä sosiaalista eristäytymistä ja syrjäytymistä koulutus- ja työuralta. Vertaisohjausta tullaan toteuttamaan sekä virtuaalimaailman yhteisöissä että kasvokkaisten kohtaamisten ja tapaamisten kautta.

Tarkastelemme työssämme sosiaalista mediaa ilmiönä ja esittelemme, miten sitä on käytetty menetelmänä ja työvälineenä nuorisotyössä. Esittelemme työssämme myös erilaisia sosiaalisen median hankkeita nuorisotyön kentällä sekä muutamia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Lisäksi tarkastelukohteina ovat nuorten vertaisryhmät, vertaisohjaus ilmiönä ja vertaisohjauksen käyttö nuorisotyössä. Tutkimme, ovatko vertaisohjausta työvälineenä käyttäneet tahot järjestäneet vertaisohjaajakoulutusta ja näiden pohjalta esittelemme koulutuksessa huomioitavia asioita.

Lopuksi tarkastelemme kartoituksen pohjalta nousseita riskejä, huomioitavia asioita ja hyötyjä sosiaalisen median ja vertaisohjauksen käytöstä nuorisotyössä.  Kartoituksemme pohjalta olemme myös pohtineet Varustamo-hankkeen toimintamallia sekä muuta yleistä huomioitavaa hankkeeseen liittyen. Esiselvitys kokonaisuudessaan:

Tässä linkki taustaselvitykseen:
Nyrhilä&Savolainen: Sosiaalinen media ja vertaisohjaus nuorisotyössä

Vastaa